Menu

Vedtægter

VEDTÆGTER

For Aabenraa Boldklub (AaBK)

CVR nr. 15719028

§1 Foreningens navn mm.

Stk. 1.                 Foreningens navn er AABENRAA BOLDKLUB. Foreningens hjemsted er Aabenraa kommune.

Stk. 2.                 Foreningen er stiftet i 1920.

Stk. 3.                 Foreningens spilledragt er gul bluse og blå benklæder, hvor det er muligt.

Stk. 4.                 Foreningen skal være tilsluttet Dansk Boldspil Union (DBU) under Dansk ldrætsforbund (DIF).

§2 Formål

Stk. 1.                 Foreningens formål er at drive en fodboldklub, herunder samle og oplære unge og voksne til fodboldspil, samt deltagelse i turneringer og lign., i de organisationer, hvor foreningen er tilsluttet. Ligeledes er foreningens formål gennem boldspil og andre fritidsinteresser at virke for fællesskabet og det sociale liv i foreningen for alle aldersgrupper.

§3 Medlemmer

Stk. 1.                 Som medlem kan den pågældende udvalgsbestyrelse optage enhver, som tilslutter sig foreningens formål.

Stk. 2.                 Et medlemskab kræver indmeldelse i en af udvalgenes afdelinger ved betaling af det kontingent, som det pågældende udvalg bestemmer.

Stk. 3.                 Medlemskab i Sportsudvalget AaBK giver automatisk medlemskab i Boldklubbens Venner AaBK.

Stk. 4.                 Ingen medlemmer har økonomiske forpligtigelse udover kontingentet.

Stk. 5.                 Medlemmer har stemmeret i det udvalg som medlemmerne er medlem af, og har betalt kontingent til.

§4 Forsikring

Stk. 1.                 Hvor medlemmer ikke er dækket af foreningens forsikring, hæfter foreningen ikke overfor medlemmerne for ulykker og skader på medlemmerne eller tredjepersoner.

Stk. 2.                 Foreningens bestyrelser kan forsikres under en bestyrelsesansvarsforsikring.

§5 Eksklusion

Stk. 1.                 Når et medlem er i kontingentrestance ud over 1 måned efter sidste rettidige betalingsdag, kan bestyrelsen i det pågældende udvalg med mindst 8 dages skriftlig varsel ekskludere vedkommende. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af klubben, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.

Stk. 2.                 De enkelte udvalg kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil.

§6 Hovedbestyrelsen

Stk. 1.                 Foreningen ledes af en hovedbestyrelse, der er ansvarlig for foreningens økonomi, og foreningens samlede arbejde. Hovedbestyrelsen består af formanden og kassereren fra hvert udvalg. Formanden for Sportsudvalget AaBK er formand i hovedbestyrelsen.

Stk. 2.                 Hovedbestyrelsen holder mødemindst 2 gangeårligt, eller når et udvalg skønner det nødvendigt.

Stk. 3.                 Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig når hele hovedbestyrelsen er tilstede. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.

§7 Administration

Stk. 1.                 Foreningens aktiviteter ledes af henholdsvis 2 udvalg, Sportsudvalg AaBK og Boldklubbens Venner AaBK. Ingen af udvalgene, kan træffe bestemmelse vedr. det andet udvalg.
Hvert udvalg har selvstændig økonomi og er forpligtet til at føre regnskab.

Stk. 2.                 Begge udvalg ledes af en bestyrelse, og består af 5 til 9 bestyrelsesmedlemmer, og består af minimum en formand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen vælges på udvalgenes ordinære generalforsamling.

§8 Sportsudvalget AaBK

Stk. 1.                 Sportsudvalget AaBK konstituerer sig selv og fastsætter sin egen forretningsorden, og kan nedsætte afdelinger til varetagelse af specifikke fodboldaktiviteter.

Stk. 2.                 Sportsudvalget AaBK' s bestyrelse er selvsupplerende.

Stk. 3.                 Sportsudvalget AaBK er ansvarlig for afholdelse af fodboldtræning og deltagelse i turneringer for medlemmerne af Sportsudvalget AaBK.

Stk. 4.                 Sportsudvalget AaBK fastsætter, hvordan den respektive afdeling skal ledes, og fastsætter ligeledes kontingentstørrelsen, indbetalingsterminer samt opkrævningsform på de enkelte afdelinger.

Stk. 5.                 Udvalget skal føre protokol over udvalgsmøderne.

Stk. 6.                 Sportsudvalget AaBK tegnes af den samlede bestyrelse, eller formanden og kassereren i forening.

§9 Boldklubbens Venner AaBK

Stk. 1.                 Boldklubbens Venner AaBK konstituerer sig selv og fastsætter sin egen forretningsorden.

Stk. 2.                 Boldklubbens Venner AaBK' s bestyrelse er selvsupplerende.

Stk. 3.                 Boldklubbens Venner AaBK er ansvarlig for afholdelse af sociale aktiviteter for alle udvalgenes medlemmer.

Stk. 4.                 Udvalget skal føre protokol over udvalgsmøderne.

Stk. 5.                 Boldklubbens Venner AaBK tegnes af den samlede bestyrelse, eller formanden og kassereren i forening.

Stk. 6.                 Boldklubbens Venner AaBK fastsætter, hvordan den respektive afdeling skal ledes, og fastsætter ligeledes kontingentstørrelsen, indbetalingsterminer samt opkrævningsformen.

§10 Investeringer

Stk. 1.                 Bestyrelsen i udvalgene kan træffe bestemmelser om investering for deres egen økonomi, og skal til enhver tid fremgå af udvalgenes forretningsorden.

§11 Generalforsamling

Stk. 1.                 Generalforsamlingen er udvalgenes øverste myndighed. Udvalgenes generalforsamlinger afholdes samme dag én gang årligt i første kvartal.

Stk. 2.                 Generalforsamlingen indkaldes elektronisk, på udvalgenes hjemmeside eller ved fysisk opslag i klublokaler med 14 dages varsel.

Stk. 3.                 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset det fremmødte antal. Generalforsamlingen tager beslutning ved simpelt flertal, undtagen, hvor det drejer sig om beslutninger som nævnt i § 15.

Stk. 4.                 Forslag, der ønskes drøftet på generalforsamlingen, skal være i den pågældende udvalgsbestyrelses hænde, senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Ved forslag til ekstraordinær generalforsamling forkortes fristen til 4 dage.

Stk. 5.                 Alle medlemmer, der har betalt kontingent til det enkelte udvalg, og er fyldt 16 år, har adgang, tale- og stemmeret på generalforsamlingen. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Forælder eller værge til et gyldigt medlem under 16 år har møde- og taleret.

Stk. 6.                 For at modtage valg til en tillidspost må vedkommende enten være personligt tilstede eller have afleveret skriftlig erklæring om, at man er villig til at modtage valg. Erklæringen skal forefindes hos udvalgsbestyrelsen på dagen, hvor generalforsamlingen afholdes.

Stk. 7.                 Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

§12 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1.                 Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling af hovedbestyrelsen eller hvis 1/4 af udvalgenes stemmeberettigede medlemmer afgiver skriftligt krav herom. Indkaldelse skal ske med 8 dages varsel.

Stk. 2.                 En ekstraordinær generalforsamling indeholder mindst ét af de i § 13 beskrevne punkter.

§13 dagsorden

Stk. 1.                 En ordinær generalforsamling indeholder altid følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Udvalgsformændenes beretning
  3. Forelæggelse af udvalgenes regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Valg til udvalgsbestyrelser for 2 år ad gangen
  6. Valg af 2 revisorer for 2 år og 1 suppleant for 1 år.
  7. Eventuelt

§14 Regnskab

Stk. 1.                 Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

Stk. 2.                 Hvert udvalg skal hvert år senest 1. marts aflægge regnskab og statusopgørelse for det foregående regnskabsår til generalforsamlingen.

Stk. 3.                 Regnskabet over udvalgenes indtægter og udgifter, samt status pr. 31. december, skal forelægges på et bestyrelsesmøde i udvalgene før generalforsamlingen og tilstilles revisionen 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4.                 Hovedbestyrelsen aflægger ikke regnskab.

§15 Lovændringer

Stk. 1.                 Forandringer i disse vedtægter, kan ske når hovedbestyrelsen beslutter dette i enighed.

Stk. 2.                 Forud for hovedbestyrelsen beslutning, skal forslag til ændring af vedtægterne forelægges de enkelte udvalgs generalforsamling.

§16 Klubbens opløsning

Stk. 1.                 Bestemmelsen om foreningens opløsning, kan kun finde sted på en i samme øjemed indvarslet generalforsamling.

Stk. 2.                 Halvdelen af udvalgenes stemmeberettigede medlemmer skal være til stede og der kræves 3/4 af de mødte stemmer for. Er der ikke mødt tilstrækkelige antal medlemmer, indvarsles med 14 dages varsel til en ny generalforsamling, hvor bestemmelsen kræver 3/4 af de fremmødte medlemmer stemmer for. På samme møde tages beslutning om de ved klubbens opløsning nødvendiggjorte salg af ejendele, afvikling af forpligtelser og formue, dog således, at simpelt stemmeflertal er afgørende. Eventuelt overskud ved realisation af ovennævnte, skal tilfalde Aabenraa Fritidsråd, til opfyldelse af formålsparagraffen.

Gældende fra 24. november 1992
Ændret 30.11.1993
Ændret 24.11.1998
Ændret 23.11.1999
Ændret 22.11.2001
Ændret 17.02.2004
Ændret 09.01.2005
Ændret 15.12.2009
Ændret 26.09.2011
Ændret 30.09.2015
Ændret 13.03.2016
Ændret 22.02.2017
Ændret 03.07.2020

Luk