Menu

Vedtægter

Aabenraa Boldklubs Vedtægter

§ 1 - Klubbens Navn m.m. Klubbens navn er AABENRAA BOLDKLUB. Klubbens hjemsted er Aabenraa Kommune. Klubben er medlem af DBU Jylland under DBU. 

§ 2 - Formål Klubbens formål er at samle og oplære unge til fodboldspil, samt deltagelse i turneringer og lign., i de organisationer, hvor klubben er tilsluttet. Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

Til opfyldelse af foreningens formål indkræves kontingent, ligesom foreningen søger støtte sædvanlig støtte hos Aabenraa Kommune samt sponsorer. Foreningen er endvidere berettiget til at optage lån på sædvanlige vilkår i sædvanlige pengeinstitutter, og Foreningen tegnes i den forbindelse af den samlede bestyrelse.

§ 3 - Ind- og Udmeldelse Indmeldelse sker ved henvendelse til en af klubbens ledere. Kontingentopkrævning sker over klubbens kontingentsystem, kun gyldig kvittering for kontingentbetaling, giver adgang til klubbens træning, generalforsamling og sammenkomster i øvrigt. Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til klubbens kasserer. Kontingent skal erlægges for det halvår, i hvilket udmeldelse sker. Hvor intet andet er aftalt, påhviler ansvarsforsikring medlemmerne selv

§4 - Kontingent Bestyrelsen fastsætter det årlige kontingent for afdelingerne og opkrævningsterminerne herfor. Bestyrelsen kan fritage enkelte medlemmer for at betale kontingent.

§ 5 - Eksklusion Når et medlem er i kontingentrestance ud over 1 måned efter sidste rettidige betalingsdag, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftlig varsel ekskludere vedkommende. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af klubben, før vedkommende har betalt sin gæld til denne. I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen. Det ekskluderede medlem kan kræve, at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den førstkommende ordinære generalforsamling. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion, kræver samme majoritet, som ændring af klubbens love, jf. §9.

§ 6 - Generalforsamling Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Den afholdes i februar måned og indkaldes med 14 dages varsel, ved annoncering på klubbens hjemmeside og i den lokale dagspresse. Ekstraordinær generalforsamling, kan indkaldes på samme måde som ovenfor nævnt, med 4 dages varsel, enten på begæring af bestyrelsen, eller når 1/3 af alle stemmeberettigede ønsker det. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset det fremmødte antal. Forslag, der ønskes drøftet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde, senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Alle medlemmer - aktive som passive - der er fyldt 16 år og ikke resterer med kontingent, har stemmeret. Kun stemmeberettigede medlemmer er valgbare. Almindeligt stemmeflertal er afgørende i alle på generalforsamlingen behandlede sager (se dog §§ 8 og 9). På den ordinære generalforsamling behandles mindst følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Kassererens beretning
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af formand (normal funktionstid 2 år)
  6. Valg til bestyrelsen Bestyrelsen bestÃ¥r, ud over formanden, af 4 - 8 medlemmer.  a) Halvdelen af medlemmerne er pÃ¥ valg pÃ¥ hvert Ã¥rs generalforsamling.  Et bestyrelsesmedlem er valgt for 2 Ã¥r ad gangen b) Der vælges 2 bestyrelsessuppleanter
  7. Valg af 2 revisorer + 1 suppleant for 1 år.
  8. Eventuelt

Bestyrelsen konstituerer sig snarest - dog senest 14 dage - efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde, med næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen opretter et forretningsudvalg, bestående af 3 personer - formand, kasserer og et øvrigt bestyrelsesmedlem - til varetagelse af den daglige forretning. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, herunder regler for økonomiske dispositioner. Bestyrelsen indkalder til bestyrelsesmøder efter behov, samt til afgørelse af vigtige sager. Klubben tegnes af formanden og kasserer i forening, eller formanden og kasserer hver for sig, i forening med 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer. Kassererfunktionen kan varetages af en af bestyrelsen udvalgt person uden for bestyrelsen.

§ 7 - Regnskab Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet over klubbens indtægter og udgifter, samt status pr. 31. december, skal forelægges på et bestyrelsesmøde før generalforsamlingen og tilstilles revisionen 8 dage før generalforsamlingen.

§ 8 - Lovændringer Forandringer i disse love, kan ske på enhver generalforsamling, når ¾ af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

§ 9 - Klubbens opløsning Bestemmelsen om klubbens opløsning eller forandring af dens navn, kan kun finde sted på en i samme øjemed indvarslet generalforsamling. Halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer skal være til stede og der kræves ¾ af de mødte stemmer. Er der ikke mødt tilstrækkelige antal medlemmer, indvarsles med 14 dages varsel til en ny generalforsamling, hvor bestemmelsen da kan tages med ovennævnte stemmers flertal, uden hensyn til de mødtes antal. På samme måde tages beslutning om de ved klubbens opløsning nødvendiggjorte salg af ejendele, afvikling af forpligtelser og formue, dog således, at simpelt stemmeflertal er afgørende. Eventuelt overskud ed realisation af ovennævnte, skal tilfalde Aabenraa Fritidsråd, til opfyldelse af formålsparagraffen.

 

 

Gældende fra 24. november 1992 Ændret 30.11.1993 Ændret 24.11.1998 Ændret 23.11.1999 Ændret 22.11.2001 Ændret 17.02.2004 Ændret 09.01.2005 Ændret 15.12.2009 Ændret 26.09.2011 Ændret 30.09.2015 Ændret 13.03.2016 Ændret 22.02.2017

Live-score
Ugens Hjemmekampe
September 2017
25.
mandag
17.30
Aabenraa BK
Kvinder
U13
U13 Piger C2/8 (2005) - Efterår • Pulje 1
Aabenraa Stadion
FVB piger
Aabenraa Stadion
25.
mandag
18.00
Aabenraa BK
Herrer
U14
U14 Drenge Liga 4 (2004) 11M - efterår 2017 • Pulje 651
Aabenraa Stadion
Ensted IF
Aabenraa Stadion
26.
tirsdag
17.15
Aabenraa BK
Kvinder
U12
U12 Piger C/8 (2006) - Efterår • Pulje 1
Aabenraa Stadion
Hammelev SUF
Aabenraa Stadion
26.
tirsdag
17.30
Aabenraa BK
Herrer
U13
U13 Drenge C2/8 (2005) - Efterår • Pulje 1
Aabenraa Stadion
Tønder/Højer
Aabenraa Stadion
27.
onsdag
18.00
Aabenraa BK
Herrer
M+45
M+45 /11 - Forår/Efterår • Pulje 2
Aabenraa Stadion
Rødekro IF
Aabenraa Stadion
27.
onsdag
19.00
Aabenraa BK
Herrer
U14
U14 drenge Liga 2 (født 2004) - Efterår 2017 • Pulje 1
Aabenraa Stadion
Næsby BK
Aabenraa Stadion
28.
torsdag
18.15
Aabenraa BK (U17)
Herrer
U16
U16 Drenge C/8 (2002) - Efterår • Pulje 1
Aabenraa Stadion
FC Sydvest 05 Tønder
Aabenraa Stadion
29.
fredag
18.30
Aabenraa BK
Herrer
Senior
Herrer Serie 4 - Efterår 2017 • Pulje 82
Aabenraa Stadion
Løjt IF (1)
Aabenraa Stadion
30.
lørdag
10.00
Aabenraa BK
Herrer
U12
U12 Drenge A/8 (2006) - Efterår • Pulje 1
Aabenraa Stadion
Rødekro IF
Aabenraa Stadion
30.
lørdag
10.00
Aabenraa BK
Herrer
U15
U15 Drenge Liga 4 (2003) 11M - efterår 2017 • Pulje 544
Aabenraa Stadion
Tønder/Højer
Aabenraa Stadion
30.
lørdag
11.00
Aabenraa BK
Herrer
U14
U14 Drenge Liga 4 (2004) 11M - efterår 2017 • Pulje 651
Aabenraa Stadion
Dybbøl IU
Aabenraa Stadion
Oktober 2017
1.
søndag
14.00
Rødekro IF/Aabenraa BK
Herrer
U19
U19 Drenge Liga 3 (1999-00) 11M/9M - efterår 2017 • Pulje 373
Aabenraa Stadion
Haderslev FK
Aabenraa Stadion

Aabenraa Boldklub på facebook