Menu

Generalforsamling 2018

image
28. januar 2018 kl. 19:35
Onsdag den 21. februar er datoen for klubbens årlige Generalforsamling, så sæt kryds i kalenderen.

Aabenraa Boldklubs Vedtægter

 • 1 - Klubbens Navn m.m. Klubbens navn er AABENRAA BOLDKLUB. Klubbens hjemsted er Aabenraa Kommune. Klubben er medlem af DBU Jylland under DBU. 
 • 2 - Formål Klubbens formål er at samle og oplære unge til fodboldspil, samt deltagelse i turneringer og lign., i de organisationer, hvor klubben er tilsluttet. Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.
 • 3 - Ind- og Udmeldelse Indmeldelse sker ved henvendelse til en af klubbens ledere. Kontingentopkrævning sker over klubbens kontingentsystem, kun gyldig kvittering for kontingentbetaling, giver adgang til klubbens træning, generalforsamling og sammenkomster i øvrigt. Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til klubbens kasserer. Kontingent skal erlægges for det halvår, i hvilket udmeldelse sker. Hvor intet andet er aftalt, påhviler ansvarsforsikring medlemmerne selv
 • 4 - Kontingent Bestyrelsen fastsætter det årlige kontingent for afdelingerne og opkrævningsterminerne herfor. Bestyrelsen kan fritage enkelte medlemmer for at betale kontingent.
 • 5 - Eksklusion Når et medlem er i kontingentrestance ud over 1 måned efter sidste rettidige betalingsdag, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftlig varsel ekskludere vedkommende. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af klubben, før vedkommende har betalt sin gæld til denne. I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen. Det ekskluderede medlem kan kræve, at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den førstkommende ordinære generalforsamling. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion, kræver samme majoritet, som ændring af klubbens love, jf. §9.
 • 6 - Generalforsamling Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Den afholdes i februar måned og indkaldes med 14 dages varsel, ved annoncering på klubbens hjemmeside og i den lokale dagspresse. Ekstraordinær generalforsamling, kan indkaldes på samme måde som ovenfor nævnt, med 4 dages varsel, enten på begæring af bestyrelsen, eller når 1/3 af alle stemmeberettigede ønsker det. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset det fremmødte antal. Forslag, der ønskes drøftet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde, senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Alle medlemmer - aktive som passive - der er fyldt 16 år og ikke resterer med kontingent, har stemmeret. Kun stemmeberettigede medlemmer er valgbare. Almindeligt stemmeflertal er afgørende i alle på generalforsamlingen behandlede sager (se dog §§ 8 og 9). På den ordinære generalforsamling behandles mindst følgende punkter:
 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens beretning
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af formand (normal funktionstid 2 år)
 6. Valg til bestyrelsen Bestyrelsen består, ud over formanden, af 4 - 8 medlemmer.  a) Halvdelen af medlemmerne er på valg på hvert års generalforsamling.  Et bestyrelsesmedlem er valgt for 2 år ad gangen b) Der vælges 2 bestyrelsessuppleanter
 7. Valg af 2 revisorer + 1 suppleant for 1 år.
 8. Eventuelt

Bestyrelsen konstituerer sig snarest - dog senest 14 dage - efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde, med næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen opretter et forretningsudvalg, bestående af 3 personer - formand, kasserer og et øvrigt bestyrelsesmedlem - til varetagelse af den daglige forretning. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, herunder regler for økonomiske dispositioner. Bestyrelsen indkalder til bestyrelsesmøder efter behov, samt til afgørelse af vigtige sager. Klubben tegnes af formanden og kasserer i forening, eller formanden og kasserer hver for sig, i forening med 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer.

 

 • 7 - Regnskab Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet over klubbens indtægter og udgifter, samt status pr. 31. december, skal forelægges på et bestyrelsesmøde før generalforsamlingen og tilstilles revisionen 8 dage før generalforsamlingen.
 • 8 - Lovændringer Forandringer i disse love, kan ske på enhver generalforsamling, når ¾ af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.
 • 9 - Klubbens opløsning Bestemmelsen om klubbens opløsning eller forandring af dens navn, kan kun finde sted på en i samme øjemed indvarslet generalforsamling. Halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer skal være til stede og der kræves ¾ af de mødte stemmer. Er der ikke mødt tilstrækkelige antal medlemmer, indvarsles med 14 dages varsel til en ny generalforsamling, hvor bestemmelsen da kan tages med ovennævnte stemmers flertal, uden hensyn til de mødtes antal. På samme måde tages beslutning om de ved klubbens opløsning nødvendiggjorte salg af ejendele, afvikling af forpligtelser og formue, dog således, at simpelt stemmeflertal er afgørende. Eventuelt overskud ed realisation af ovennævnte, skal tilfalde Aabenraa Fritidsråd, til opfyldelse af formålsparagraffen.

 

Gældende fra 24. november 1992 

Ændret 30.11.1993  Ændret 24.11.1998  Ændret 23.11.1999  Ændret 22.11.2001  Ændret 17.02.2004  Ændret 09.01.2005  Ændret 15.12.2009  Ændret 26.09.2011 Ændret 30.09.2015